Mjölkpris till bonden åren 1941 till 2016

Mjölkföretagens ekonomi diskuteras ofta. Jag illustrerar här utvecklingen från 1941 till 2016 med ett nedslag i den historiska delen av vår statistikdatabas  kombinerat med Jordbruksverkets senaste officiella statistik över mjölkpriser. Priserna uttrycks både i nominellt värde och i 2016 års prisnivå. Det vill säga 0,22 öre per kg 1941 motsvarar 4,64 kr per kg i 2016 års prisnivå. Inflationsjusteringen d.v.s. omräkningen till 2016 års prisnivå är gjord med hjälp av konsumentprisindex. Inflationen var hög under 1970- och 1980-talet, men har de senaste åren varit försumbar. Mjölkpriset avser sedan 1960-talet priset för mjölk med 3,7 procents fetthalt. Jag har tidigare också bloggat om konsumentens pris för mjölk.

Priserna i 2016 års prisnivå som alltså innebär att priserna inflationsjusterats visar att bondens pris för mjölk var relativt konstant fram till början av 1970-talet då priset till bonden ökade mer än inflationen. Därefter har priset sjunkit. Förklaringen till den stora prissänkningen runt 1990 är den ändrade jordbrukspolitiken som innebar att priserna anpassades till marknadens villkor medan stöd till jordbruket istället började utgå som direktstöd som inte syns i avräkningspriserna. De senaste åren har priserna fluktuerat mera som en följd av detta.

//Ann-Marie Karlsson

bondens mjölkpris

Publicerat i Fascinerande fakta, Priser | Märkt , , | Lämna en kommentar

Närke är landskapet med störst andel spannmål på sin åkermark

landskapTuren i min sommarserie om jordbruket i Sveriges landskap har nu kommit till åkermarkens användning. Statistiken bygger på specialbearbetningar av Jordbruksverkets lantbruksregister tillsammans med den regionala indelning i landskap som infördes i januari 2016. .

Det lilla landskapet Närke med den bördiga Närkeslätten är det landskap där andelen spannmål på åkermarken är högst, hela 54 %. Närke följs av Västmanland som också är ett landskap där mer än hälften av åkermarken odlas med spannmål. På tredje plats kommer Uppland med strax under 50 %.

I Skåne som är det län där spannmålsodlingen är störst i hektar räknat, konkurrerar också oljeväxter, potatis och sockerbetor om marken i betydligt högre utsträckning än i landskapen litet längre norrut.

Andelen träda är högst i Bohuslän där 13 % av marken ligger i träda. Andelen är minst på Öland där andelen bara är 2 %. I hektar räknat ligger mest mark i träda i landskapet Uppland följt av Västergötland.

Störst andel vall i norr men flest hektar i Småland

I länen norrut dominerar vallodlingen. I Härjedalen och Jämtland odlas vall- och grönfoderväxter på runt 90 % av åkermarken och i landskapen Lappland, Medelpad och Ångermanland odlas vall- och grönfoderväxter på mer än 80 % av åkermarken. Småland är det landskap där arealen i hektar av vall- och grönfoderväxter är som högst.

De landskap där andelen vall- och grönfoderväxter i förhållande till åkermarken är lägst är landskapen Skåne och Närke där bara runt 25 % av åkermarken odlas med vall.

//Ann-Marie Karlsson

spannmål2spannmål 2a

Publicerat i Landskap i Sverige | Märkt , , | Lämna en kommentar

Flest grisar i slättlandskapen

Vår landskapsserie börjar närma sig slutet och idag studerar jag antalet grisar i olika landskap. Det visar sig att antalet grisar är flest i Skåne följt av Västergötland, Halland och Östergötland. Antalet grisar i norra Sverige är lågt.

//Ann-Marie Karlsson

Namnlös

Publicerat i Landskap i Sverige | Märkt , | Lämna en kommentar

Störst andel småbruk i Lappland

För att beskriva jordbruksföretagen i Sverige delar vi ibland in dem i heltidsjordbruk, deltidsjordbruk och småbruk. Heltidsjordbruken har ett uppskattat arbetsbehov på minst 1600 timmar medan småbruken har ett uppskattat arbetsbehov på mindre än 400 timmar. Deltidsjordbruken har följaktligen ett uppskattat arbetsbehov på mellan 400 och 1600 timmar.

2 av 3 jordbruksföretag är småbruk i Lappland

En fördelning av jordbruk efter storlek visar att andelen småbruk är högst i Lappland där nästan två av tre jordbruksföretag är småbruk. Lappland följs av Ångermanland och Medelpad där runt 55 % av jordbruksföretagen bestod av småföretag. Andelen var minst på Gotland där endast 19 % av jordbruksföretagen var småföretag år 2016. Antalet småföretag var högst i Västergötland följt av Småland och Skåne.

Andelen heltidsföretag störst på öarna i Östersjön

Andelen heltidsföretag var högst på Öland och Gotland där nästan hälften av jordbruksföretagen var heltidsföretag. På delad tredje plats kom Östergötland och Skåne där ungefär en tredjedel av företagen var heltidsföretag.  Antalet heltidsföretag var störst i Skåne följt av Västergötland och Småland.

//Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Landskap i Sverige | Lämna en kommentar

Flest får i Småland…

landskaptackorbaggarlammvem hade kunnat tro att det?

Det alltså fler får i Småland än det finns får på Gotland?

Småland är det landskap där antalet får är flest 77 000 stycken. Småland följs av Gotland (70 000 st), Skåne (65 000 st) och Västergötland (63 000 st).

Det landskap där det finns minst får är Härjedealen (600 st) följt av Medelpard (2 000 st) och Lappland (2 100 st).

//Ann-Marie Karlsson

tackorbaggarlamm1

 

Publicerat i Allmänt, Husdjur, Landskap i Sverige | Märkt , , , | 1 kommentar

En av fem kor finns i Småland men mjölkföretagen är störst i Halland

korDet blir tydligare och tydligare att landskapet Småland är ett stort jordbrukslandskap. En av fem eller 19 % av alla kor finns i Småland. Det finns flest kor i Småland därefter kommer landskapen Skåne och Västergötland.

Delar jag upp korna mellan kor för uppfödning av körrdjur det vill säga am-dikor och mjölkkor så leder fortfarande Småland. Andra och tredjeplatsen skiftar däremot mellan Skåne och Västergötland. Det finns fler mjölkkor i Västergötland medan det finns fler kor för uppfödning av köttdjur i Skåne.

De tre län där antalet kor är minst är länen Härjedalen, Lappland och Gästrikland. Antalet företag med kor för mjölkproduktion är så litet här att landskapen blivit sekretessprickade.

Mjölkföretagen är störst i Halland

mjölkföretag.jpgMjölkföretagen är störst i Halland med 122 mjölkkor per företag. Halland följs av Skåne och Öland. Mjölkföretagen är minst i Gästrikland, Lappland och Härjedalen. Mjölkbönderna i Småland har färre mjölkkor per företag än genomsnittet för Sverige.

landskapAntalet mjölkföretag är dock störst i Småland med 750 företag att jämföra med de 560 mjölkföretag som finns i Västergötland och de 330 mjölkföretag som finns i Skåne.

I Halland där de största företagen fanns var antalet mjölkföretag 210.

Flest företag med kor för uppfödning av köttdjur fanns i Småland följt av Skåne och Västergötland. Antalet företag med kor för uppfödning av köttdjur var minst i Härjedalen och Lappland med mindre än 30 företag vardera.

//Ann-Marie Karlsson

mjölkföretagtal

 

 

Publicerat i Landskap i Sverige | Märkt , | 1 kommentar

Mer än hälften av Ölands landareal är jordbruksmark

landskapI min landskapsserie har turen kommit till att titta på hur stor del av landarealen som består av jordbruksmark i de olika landskapen. För hela riket är ungefär 7 % av landarealen jordbruksmark. Andelen för Sverige kan t.ex. jämföras med Danmark där andelen är runt 57 %.

Inte oväntat för oss som semestrat på Öland så är Öland det landskap där störst andel av landarealen består av jordbruksmark. Hela 63 % av landarealen på Öland är jordbruksmark. Det är förstås betesmarkerna på alvaret som bidrar. På andra plats kommer Skåne med 44 % och på tredje plats kommer Gotland där en tredjedel av landarealen 33 % består av jordbruksmark.

Om jag nöjer mig med att studera åkermarken så tar Skåne förstaplatsen följd av Öland och Gotland.

De landskap där andelen är lägst är Lappland, Härjedalen och Norrbotten. I ett tidigare blogginlägg har jag redovisat arealen jordbruksmark i hektar.

//Ann-Marie Karlsson

landareal jordbruksmark

Publicerat i Allmänt, Landskap i Sverige | Lämna en kommentar

Flest jordbruksföretag i Västergötland

landskapsföretag1 januari 2016 infördes en ny indelning regional indelning i Sverige som inkluderar landskap. I sommar kommer jag att ta fram statistik om Sveriges landskap landskapoch nu har turen kommit till antalet företag.

År 2016 är det tre landskap som toppar listan över flest jordbruksföretag nämligen Västergötland, Skåne och Småland med runt 8 000 företag vardera. Knappt 40 % eller drygt 24 000 av alla jordbrukare finns i de tre landskapen. På fjärde plats kom landskapet Uppland med 4 300 företag.

Härjedalen är det landskap där det fanns minst jordbruksföretag år 2016 bara 86 stycken. Härjedalen följs av Lappland med 419 företag och Medelpad med 613 företag.

//Ann-Marie Karlsson

 

Publicerat i Allmänt, Landskap i Sverige | Märkt | Lämna en kommentar

20 % av Sveriges betesmark finns i Småland

I sommar kommer jag att blogga om jordbruket i våra 25 landskap. Förra året fick landskapSverige nämligen en ny regional indelning som består av landsdel (Götaland, Svealand och Norrland) landskap och distrikt. Distrikten sammanfaller med församlingarna så som de såg ut i slutet av 1999. Ett distrikt kan skära över en landskapsgräns även om det inte är så vanligt.

I det här första blogginlägget har jag gjort en specialbearbetning av Jordbruksverkets Lantbruksregister. Jag har tagit fram jordbruksarealen som ju är summan av arealen åkermark och arealen betesmark per landskap.

Statistiken visar att det landskap som har mest jordbruksmark är Skåne följt av Västergötland och Småland. 40 % av Sveriges jordbruksmark finns i de tre landskapen.

Tre i topp listan blir litet annorlunda om jag studerar åkermarken. Skåne kommer fortfarande på förstaplatsen, men Uppland seglar upp som tvåa med 227 000 hektar. Småland kommer på tredje plats med 215 000 hektar.

Minst jordbruksmark finns i Härjedalen och Lappland.

Mest betesmark i Småland

En tre i topplista över betesmark ser litet annorlunda ut. På den listan kommer Småland på förstaplatsen. 20 % av betesmarken i Sverige finns i Småland. Småland följs av Skåne, Västergötland och Öland med runt 10 % av Sveriges betesmark vardera. Medelpad är det landskap där arealen betesmark är minst runt 850 hektar.

//Ann-Marie Karlsson

landavlandskap

Publicerat i Allmänt, Landskap i Sverige | Märkt | 2 kommentarer

Jordbruksstatistisk sammanställning 2017 är här

Varje år så här års publicerar vi de mest lästa tabellerna från vår stora produktion av statistiska meddelanden i den Jordbruksekonomiska sammanställningen. Vi publicerar bokden på nätet. Du kan både bläddra och läsa i den eller ladda ner den från vår webbutik. gratis förstås.

Du kan också läsa den i pdf kapitel för kapitel på statistikdelen av Jordbruksverkets webbplats. Den finns också på SCB:s webbplats så möjligheterna att nå den är många.

Ett litet smakprov från den internationella delen i kapitel 20 (tabell 20:1)  visar att inom EU spenderar vi i genomsnitt 12,4 % av våra individuella konsumtionsutgifter på livsmedel och alkoholfria drycker. Andelen är störst i Rumänien med hela 29,4 % och lägst i Storbritannien (UK) med 8,7 %. I Sverige var andelen densamma som genomsnittet för EU nämligen 12,4 %.

//Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Allmänt | 2 kommentarer