Maten är billigast i södra Sverige och dyrast i norr

SCB har publicerat intressant statistik om skillnader i priset på mat i olika regioner i Sverige. Ur ett landsbygdsperspektiv  är det värt att notera att SCB jämför prisskillnaderna i de olika regioner med priserna på livsmedel i Stockholm snarare än mot riket som helhet.

Resultaten visar alltså att jämfört med priserna i Stockholm så är livsmedelspriserna

  • 2,5 % lägre i södra Sverige
  • 0,7 % lägre i östra Sverige
  • 0.7 % lägre i riket som helhet
  • 0,4 % högre i norra Sverige.

//Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Konsumtion | Lämna en kommentar

Produktionen av äpple ökar

applens

Jag har fått många äpplen på mina äppelträd i höst. Det gjorde mig nyfiken på hur mycket äpplen som producerades av äppelodlarna i Sverige. Vi har statistik i våra appleträdgårdspublikationer fram till år 2015. Av statistiken kan man se att produktionen ökat något de senaste åren.

År 2015 var produktionen av äpple 25 000 ton. Under den period som visas i diagrammet var produktionen som högst år 2013 då den var 27 000 ton. År 1999 var siffran 18 000 ton.

För att göra siffran litet mera begriplig kan man slå ut den på Sveriges befolkning. Produktionen år 2015 skulle då motsvara drygt 2,5 kilo per person.

//Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Färre mjölkkor och fler köttkor

Vi har idag publicerat preliminär statistik om antalet nötkreatur, får och grisar iantal-kor juni 2016. Jämfört med siffrorna från juni 2015 visar statistiken att antalet får och grisar minskar något medan det totala antalet nötkreatur ökat något.

Antalet kor visas i diagrammet till höger. Jämfört med antalet i juni 2015 så har

  • antalet mjölkkor har minskat minskat med 3 %
  • antalet kor för uppfödning av kalvar ökat med 5 %.

//Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Husdjur | Märkt , | Lämna en kommentar

Ekologisk och konventionell produktion – en jämförelse av grödarealer

År 2015 var 14 % av åkermarken omställd till ekologisk produktion enligt vår officiella statistik. I det här blogginlägget ska vi gå in på lite mer detaljer kring hur den ekologiska odlingen av olika grupper av grödor och enskilda grödor skiljer sig från den konventionella odlingen. Det bör påpekas att den areal som är under omställning till ekologiska produktion i detta fall räknas in i den konventionella arealen. Arealen under omställning till ekologisk produktion uppgick 2015 till 1,5 % av den totala arealen åkermark.

Spannmål och slåttervall dominerar

I figur A och B nedan ges en övergripande bild av situationen 2015. Av figur A framgår att slåtter-och betesvall samt spannmål är de stora grödorna, mätt i areal, inom både ekologisk och konventionell odling. Gruppen övriga grödor består av bl.a. potatis, sockerbetor, trädgårdsväxter och majs. I Sverige odlas dock inga ekologiska sockerbetor.

Figur A. Areal fördelad på ekologisk och konventionell, hektar

spannmalas

En tredjedel av arealen grönfoder är ekologisk, men bara 5 % av potatisarealen

Av figur B framgår att den ekologiska odlingen av slåtter- och betesvall uppgick till 20 % av den totala arealen slåtter- och betesvall i Sverige. Den ekologiska arealen spannmål var endast 8 % av den totala arealen spannmål. Gruppen grönfoder består till stor del av blandningar av stråsäd och baljväxter eller ren stråsäd som i båda fallen skördas innan de gått till mognad. Den ekologiska odlingen av grönfoder uppgick till 33 % av den totala arealen grönfoder i Sverige.

Sett till andel av den totala arealen i Sverige är alltså slåtter- och betesvall, grönfodergrödor samt ärter och åkerbönor de grödor där den ekologiska produktionen är relativt omfattande. Men i gruppen övriga grödor ingår, som tidigare nämnts, trädgårdsväxter som i detta sammanhang är lite intressant. Arealen ekologisk trädgårdsodling utgjorde nämligen 12 % av den totala trädgårdsodlingen 2015. Potatis är en gröda som hittills endast odlats ekologiskt i begränsad omfattning och 2015 odlades 5 % av potatisarealen ekologiskt vilket är i nivå med andelen ekologisk odling av raps och rybs.

Figur B. Andel ekologisk odling av total areal per grupp av grödor, procent

spannmalasa

Vallodlingen dominerar inom den ekologiska produktionen

Hur fördelar sig odlingen på olika grödor inom respektive produktionsform? Och hur skiljer sig de båda produktionsformerna åt i detta avseende?

spannmalasasI figur C redovisas respektive grödas andel av den totala arealen för samtliga grödor inom respektive produktionsform.

År 2015 odlades slåtter- och betesvall på 62 % av den ekologiska arealen. Inom den konventionella produktionen var motsvarande andel 39 %. Om vi istället tittar på spannmåls-odlingen så var andelarna 24 % för ekologisk respektive 43 % för konventionell odling.

Odlingen av spannmål kontra slåtter- och betesvall var alltså mer jämt fördelad inom den konventionella produktionen.

Inom den ekologiska odlingen stod summan av vall- och spannmålsodlingen för 86 % av arealen. Motsvarande andel för den konventionella odlingen var 81 %.

// Ulf Svensson

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Produktion av blomkål 1999-2015

Blomkål är gott, speciellt nu på hösten. Produktionen av blomkål har blomkaökat de senaste åren. år 2015 var produktionen runt 6000 ton. Det är en fördubbling från bottenåret 2007 då produktionen var drygt 3000 ton.

För att göra siffran mera begriplig kan den slås ut per person i Sverige. Produktionen skulle då motsvara drygt ett halvt kilo per person.

//Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

En tredjedel av spannmålsskörden direkt till humankonsumtion

I diagrammet nedan har jag gjort en uppskattning om hur stor del av spannmåls-produktionen som används för humankonsumtion. Den andel som som användes direkt till humankonsumtion varierade runt 40 % fram till slutet av 1950-talet. Under 1960-talet minskade andelen för att därefter variera runt 30 %. Åren 2014 och 2015 har andelen varit hög beroende på höga totalskördar av höstvete.

spannmal

Hur har jag räknat humankonsumtionen?

pacioli, frida, spannmål 105Från år 1990 har jag använt de balanser som görs vid Jordbruksverket där den inhemska humankonsumtionen beräknas. Till detta har jag antagit att all export avser humankonsumtion.

Åren före 1990 har jag använt uppgifter om arealen av brödsädesgrödor (vete och råg) för att skatta humankonsumtionen. Uppskattningarna tar för åren före år 1990 inte hänsyn till lagerförändringar.

//Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Allmänt, Skörd | Märkt , | 1 kommentar

Starkt resultat för jordbruket 2015 

En ökning av jordbrukssektorns produktionsvärde samt minskade kostnader för
insatsvaror och tjänster gjorde att faktorinkomsten ökade med 5 % eller
0,8 miljarder kronor. Företagsinkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete
och eget kapital, ökade i sin tur med 22 % eller nästan 1,5 miljarder kronor
vilket är den högsta nivån sedan 2010. Detta mycket på grund av betydligt lägre
räntekostnader 2015.

Värdet av jordbrukets produktion ökade år 2015

Jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser ökade med 0,8 miljarder kronor eller 1 % år 2015 jämfört med 2014. Utvecklingen är dock tudelad då värdet av  vegetabilie-produktionen ökade med 0,7 miljarder kronor medan värdet av animalieproduktionen minskade med 0,3 miljarder kronor. Att minskningen i värdet av animalieproduktionen stannade på enbart 0,3 miljarder kronor, trots att värdet av mjölkproduktionen minskade med 1,5 miljarder kronor, förklaras av det nya nötkreatursstödet. Om man bortser från nötkreatursstödet så skulle värdet av animalieproduktionen minska med nästan 1,2 miljarder kronor eller 5 %.

eaa

Hur räknas stöden till jordbruket?

Om ett stöd riktas till en viss gröda eller vissa djurslag ingår de i baspriserna ovan. Stöd som ingår i baspriset kallas ”Produktsubventioner”. Om ett stöd däremot är generellt som t.ex. gårdsstödet så ingår det inte i baspriserna ovan utan redovisas i en klumpsumma som minskar kostnaderna i jordbruket. De generella stöden kallas ”Övriga produktions-subventioner”. År 2015 var 13 % av den sammanlagda summan av direktstöd till jordbruket produktsubventioner. Produktsubventionerna bestod av bidrag för nötkreatur och stöd till främst mjölk. Hur stor del av baspriset som bestod av produktsubventioner framgår av diagrammet nedan.

eaaa

Minskade kostnader för insatsvaror

Samtidigt som produktionsvärdet totalt sett ökade, minskade kostnaderna för insatsvaror
och tjänster med knappt 1 miljard kronor eller 2 %. Kostnaderna för foder och energi minskade med 3 respektive 8 %.

//Ulf Svensson

 

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Mer och mer pumpa

Det är väl inte riktigt dags än, men de allra odrägligaste ungarna har väl antagligen börjat tjata om godis redan – ty Halloween står snart framför våra dörrar. pumpaKanske den minst traditionella av alla svenska traditioner… Men likväl en högtid på frammarsch. Och till Halloween hör ju pumpan.

Sist vi skrev om pumpaodlingen (i samband med Halloween 2012) visade vi att odlingen ökat påtagligt under 2000-talets första decennium och nu är det dags att skriva mer eller mindre samma sak igen. Mellan 2011 och 2014 ökade nämligen odlingen till närapå det dubbla; den odlade ytan ökade från 68 till 117 hektar, medan skörden gick från knappt 1100 till drygt 2 100 ton.

Men trots ökningen har vi fortfarande en bit kvar till pumpariket USA:s skörd, som låg på drygt 883 000 ton 2014. Det blir en hel del Pumpkin Pie, det…

//Jörgen Persson

Publicerat i Allmänt, Trädgård | Märkt , , | Lämna en kommentar

Slakt av kött, fläsk och fjäderfä tusen ton, åren 1871 till 2015

Det finns statistik för slaktens storlek från slutet av 1800-talet även om siffrorna fram till åtminstone första världskriget endast är sammanställda i fem-årsintervall och får tolkas försiktigt. Övrig statistik finns i den historiska delen av vår statistikdatabas.

Långa tidsserier ger ofta nya insikter.

Diagrammet visar t.ex. att produktionen av fjäderfä var stabil runt 10-15 tusen ton fram till 1960-talet då den började öka. Numera är det till allra största delen kyckling vi äter men i siffrorna från 1927 kan man se att kyckling svarade för runt 1,8 tusen ton av de 10,2 tusen ton som var den totala produktionen. Istället var produktionen av gäss störst (2,5 tusen ton), följd av kalkoner (2,4 tusen ton) och höns (2,3 tusen ton)

koInom gruppen kött av häst, nöt, får och get har nötkött dominerat gruppen såväl 1928 med 90 % som år 2015 med 96 %. Produktionen av kött från häst, nöt, får och get har varit relativ stabil under hela perioden. Produktionen av griskött har med undantag av de senaste åren ökat. Ökningstakten var högst mellan början av 1940-talet och 1980-talet.

Lika mycket (nöt, får, häst) som kycklingkött

Fram till 1920-talet producerade vi mer nötkött än både griskött och fjäderfäkött. Produktionen av kyckling har ökat de senaste 30 åren. Produktionen av kycklingskött ha ökat så mycket att den under år 2015 gick om gruppen (nöt, får häst) i storlek.

slakt

Som kuriosa kan nämnas att under större delen av perioden har griskött benämnts fläsk och inte ingått i kategorin kött.

//Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Animalieproduktion | Märkt , , , | 1 kommentar

Historisk statistik om jordbruk.

namnlos1Funderar du ibland på hur mycket havre som odlades år 1944 eller hur många företag det fanns på 1920:talet?

I så fall finns svaren på SCB:s historiska sidor. Gå till SCB:s hemsida, välj hitta statistik och historisk statistik. Klicka därefter i västerkolumnen utvalda källor efter ämne och jordbruk.

//Ann-Marie

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar