17 procent av mjölken är ekologisk

Idag publicerarekos vi officiell statistik över animalieproduktionen för helåret 2019. Statistiken visar t.ex. att kvantiteten av den ekologiska mjölk som vägts in vid mejerierna är ungefär lika stor år 2019 som år 2018. 464 200 ton vägdes in år 2019 att jämföra med 465 000 ton som vägdes in år 2018.

År 2019 vägde mejerierna totalt in 2 704 000 ton mjölk. Det är en minskning med 2 % sedan år 2018 då den invägda kvantiteten var 2 760 000 ton. Andelen ekologisk mjölk var ekosaaaungefär lika stor, 17 % åren 2018 och 2019.

Under år 2019 producerade mejerierna 733 tusen ton konsumtionsmjölk och 224 tusen ton syrade produkter. Det är en minskning med 3 % respektive 2 %  jämfört med år 2018.

Jämfört med helåret 2018 minskade produktionen av ost, grädde och mjölkpulver med 2, 5 respektive 6 %.  Det var endast smör som hade en ökande produktion under 2019 jämfört med 2018. Produktionen av smör ökade med 5 % under året.

I det statistiska meddelandet kan du också läsa om slaktens utveckling. Du hittar också alla siffror i vår databas under animalieproduktion respektive ekologisk produktion.

//Ann-Marie Karlsson

 

 

 

 

Publicerat i Animalieproduktion | Märkt , | Lämna en kommentar

Antalet nötkreatur minskar

Idag har vi publicerat officiell statistik om antalet nötkreatur i december. Statistiken visar att det totala antalet nötkreatur i Sverige var 1 405 tusen i december 2019. Det är 2 koras% mindre jämfört med december 2018. Det är också det lägsta antalet nötkreatur i landet som uppmätts. Framför allt är det färre mjölkkor och kalvar som ligger bakom nedgången mellan december 2018 och 2019.

I december 2019 fanns det 301 000 mjölkkor i Sverige. Det är 4 000 färre än antalet i juni och 12 000 färre än i december 2018. Antalet mjölkkor fortsätter alltså att minska och de senaste två åren har minskningstakten varit lite högre jämfört med de närmast föregående åren.

I december 2019 fanns det 198 tusen kor för uppfödning av kalvar i Sverige. Det är 12 000 färre än i december men endast 2 000 färre än i december 2018. Antalet kor för uppfödning av kalvar minskade något sedan 2018, men är på en nivå som är jämförbar med december 2018 och högre än tidigare år under 2000-talet.

Eftersom vi tar fram uppgifter över antalet både i december och i juni så kan vi se att antalet mjölkkor visar en kontinuerlig minskning, medan antalet kör för uppfödning av kalvar har en årlig cykel där de är fler i juni och litet färre i december.

//Ann-Marie Karlsson

koraa

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Spannmålsodlingen åren 1989-2019

pacioli, frida, spannmål 105I somras gjorde jag en specialbearbetning av vårt lantbruksregister som visar strukturutvecklingen bland spannmålsodlarna. Den visade som man kan vänta att ett mindre antal företag odlar spannmål samtidigt som de som väl odlar spannmål har en större areal av spannmål på sina företag. Nu har uppdaterat siffrorna för riket med 2019 års dataHavre. År 1989 fanns det drygt 70 000 jordbruksföretag som odlade spannmål. År 2019 var den siffran 22 400. Antalet jordbruksföretag som odlar spannmål har alltså mer än halverats under de senaste 30 åren. Det totala antalet jordbruksföretag har minskat de senaste trettio åren, vilket gör det intressant att också titta på hur stor andel av jordbruksföretagen som odlar spannmål.  År 1989 odlade sju av tio jordbruksföretag spannmål. År 2019 var antalet fyra av tio. Den andel jordbruksföretag som odlar spannmål har alltså minskat.

Arealen spannmål per företag har ökat med 25 hektar sedan år 1989

I genomsnitt odlade ett företag med spannmål 19 hektar år 1989 att jämföra med 44 hektar år 2019. Spannmålsarealen har sjunkit något under perioden från 1,3 miljoner hektar år 1989 till 1 miljon hektar 1018.

spann

Diagrammen ovan finns för samtliga län för åren 1989 till 2018 för den som vill se hur utvecklingen ser ut i det egna länet eller jämföra spannmålsodlingen i Skåne och Norrbotten.

Diagrammen ovan finns för samtliga län i Excel-filen Spannmålsdiagram per län

Om bearbetningen

Blogginlägget bygger på en specialbearbetning av Lantbruksregistret från 1989 och framåt. Data möjliga att analysera på företagsnivå är inte tillgängliga för åren 1996-1999 samt 2002 (för produktionsinriktningar också 2001).

Malmöhus och Kristianstads län har gått samman till Skåne län under den period jag studerar. För att underlätta jämförelserna har jag åren före sammanslagningar summerat dåvarande Malmöhus- och Kristiansands län till Skåne län. Jag har gjort detsamma med Västra Götalands län det vill säga summerat de tidigare Göteborgs- och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län. Jag flyttade samtidigt Mullsjö och Habo kommun till Jönköpings län. I övrigt har jag inte beaktat ytterligare förändringar av länsgränserna.

Eftersom jag återigen bearbetat grundregistren finns det små skillnader framför allt för åren på 1990-talet och början på 2000-talet mellan tidigare publicerade uppgifter och de uppgifter bearbetningen bygger på. De beror främst på smärre skillnader i definitionen av vilka jordbruksföretag som uppfyller kraven för att vara med i Lantbruksregistret. Skillnaderna är små ett par procent för samtliga år utom för år 2000 då skillnaderna är högre. Siffrorna för år 2000 måste därför tolkas med försiktighet.

//Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Alice och Wilma namn som förenar hundar och människor

fridaDet är kanske inte den viktigaste kunskapen. Men såhär en fredag eftermiddag roade jag mig med att jämföra SCB:s naHundnamnmnstatistik över de mest populära namnen för nyfödda under år 2019 med de namn  som är mest populära i Jordbruksverkets hundregister.

Jag hittade då två namn som förenar människor och hundar nämligen Wilma och Alice.

I hundregistret finns också en del litet mera matnyttig statistik i hundregistret t.ex. vilka hundraser som är vanligast och var i landet hundarna finns.

//Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

År 2018 användes två av tre kannor mjölk som producerades inom EU för att göra smör och ost

Milk products_2018data.png

Bild | Posted on av | Lämna en kommentar

Mjölkkor, mjölkproduktion och mjölkföretag: utvecklingen de senaste 40 åren 1979-2019

I det här blogginlägget speglar vi utvecklingen av mjölksektorn de senaste 40 åren. Det vill säga mellan åren 1979 och 2019.

Antalet mjölkföretag halveras vart tionde år

 • För 40 år sedan fanns det 46 000 företag med mjölkkor.
 • För 30 år sedan fanns det 28 000 företag med mjölkkor.
 • För 20 år sedan fanns det 14 000 företag med mjölkkor.
 • För 10 år sedan fanns det 6 000 företag.
 • År 2019 var antalet strax under 3 200 företag med mjölkkor.

Antalet mjölkföretag har alltså de senaste 40 åren halverats under varje tioårsperiod. Under den senaste 40-årsperioden, sedan år 1979, har alltså 93 av 100 mjölkföretag lagts ner. De senaste fem årens utveckling innebär att ett av fyra företag slutat med mjölkproduktion. Strukturutvecklingen inom mjölksektorn går alltså fort.

företag

Antalet mjölkkor har halverats på 40 år

 • För 40 år sedan fanns det 653 000 mjölkkor
 • För 30 år sedan fanns det 569 000 mjölkkor.
 • För 20 år sedan fanns det 449 000 mjölkkor.
 • För 10 år sedan fanns det 357 000 mjölkkor.
 • År 2019 fanns det 306 000 mjölkkor.

Antalet mjölkkor har liksom antalet företag minskat, men inte lika mycket. Det fanns 653 000 mjölkkor år 1979. År 2019 var antalet 306 000.  De senaste tio åren har antalet mjölkkor minskat med drygt 50 000, medan antalet kor under de två tidigare tioårsperioderna minskade med ungefär 100 000 mjölkkor per tioårsperiod.

Sedan år 1979 har antalet minskat med 350 000 ko. Det innebär att antalet mjölkkor har minskat med 54 % det vill säga antalet har halverats på 40 år.

mjölkkor

Antalet mjölkkor per företag ökar

 • För 40 år sedan var antalet mjölkkor per företag 14 kor
 • För 30 år sedan var antalet mjölkkor per företag 21 kor
 • För 20 år sedan var antalet mjölkkor per företag 32 kor
 • För 10 år sedan var antalet mjölkkor per företag 59 kor
 • År 2017 var antalet mjölkkor per företag 94 kor

Besättningsstorleken har alltså ökat. År 1979 var det genomsnittliga antalet mjölkkor per företag 14 mjölkkor. År 2019 var motsvarande siffra 94. Antalet mjölkkor per företag är alltså sju gånger så många nu som år 1979.

besättningsstorlek

Mängden producerad mjölk

Mängden producerad mjölk har minskat under de senaste 40 åren. År 1979 vägde mejerierna in 3,3 miljoner ton mjölk. År 2018 hade mängden invägd mjölk sjunkit med 16 procent till 2,8 miljoner ton mjölk.

Den mjölk som vi producerar minskar mindre än antalet kor vilket alltså innebär att mjölkproduktionen per ko ökat. Mjölkproduktionen per ko har ökat från 5 000 kilo per ko och år för 40 år sedan till 8 900 kilo per ko och år nu. Det är en ökning med nästan 50 %. Den statistik vi har indikerar att produktionen per ko ökade framförallt under 1990-talet. Ökningen planade därefter ut för att under de senaste åren återigen öka.

Produktionen per ko är beräknad som den totala produktionen under året där vi förutom invägd mjölk också tagit med en schablon för hemkonsumtion och mjölk till kalvar. För att få mjölkproduktionen per ko har vi  sedan dividerat med antalet mjölkkor i juni.

invägd

Var finns statistiken?

Den svenska statistiken finns i vår databas under animalieproduktion och husdjur samt i den historiska delen av databasen under husdjur. Jag har tidigare tagit fram motsvarande diagram för köttkor och får. Om du är intresserad av att titta på siffrorna eller vill göra egna diagram så finns underlagsmaterialet här: företag med kor_1978_2019 mjölkkor mjölkföretag_siffror

//Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Fascinerande fakta, Företag och företagare, Husdjur | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Jordbruksföretagarna är äldre nu än på slutet av 1990-talet

Jordbruksföretagarna blir äldre. Vi har tagit fram en jämförelse av jordbruksföretagarnas ålder åren 1999 och 2016. Diagrammet visar att antalet jordbrukare minskar i de yngre åldersgrupperna. Den enda grupp där antalet har ökat är i gruppen av jordbrukare som är 65 år eller äldre.

Det totala antalet företagare har också minskat under perioden. Det innebär att när jag jämför andelen företagare i olika åldersgrupper så var 26 % av jordbrukarna yngre än 50 år år 2016. Motsvarande andel år 1999 var 39 %. Andelen jordbruksföretagare som var 65 år eller äldre har ökat från 21 % till 33 % mellan åren 1999 och 2016.

Det bör noteras att juridiska personer inte har en företagare utan enbart en driftsledare så dessa finns inte med i sammanställningen. Jag gjorde dock en egen bearbetning av driftsledarna och kunde se att resultaten inte ändrades nämnvärt om jag tagit med dessa också.

jordbruksföretagare

Men de största företagen då?

Den första frågan jag funderar vidare på när jag såg statistiken ovan är hur det ser ut bland de största företagen. Hur ser åldersfördelning ut i denna grupp? Jag skrev i ett tidigare blogginlägg att företagen i den högsta storleksgrupp som EU delat in företagen Namnlösai (de med en standardiserad intäkt som är högre än 500 000 euro) står för nästan hälften av det värde som produceras i jordbruket i Sverige.

Diagrammet till höger visar åldersfördelningen för de drygt 1 200 enskilda näringsidkare som finns i denna grupp år 2016.

Diagrammet visar att företagarna i denna grupp var i genomsnitt är yngre. Om jag också tagit med driftsledarna också i denna grupp hade jag fått ungefär samma bild.

//Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Företag och företagare | Märkt | Lämna en kommentar