Tema EU: Frankrike EU:s största jordbruksland

fr

Frankrike är EU:s största jordbruksland.  Antalet företag med mer än 50 hektar är också störst i Frankrike med 174 000 företag. I Sverige är motsvarande siffra 15 500 företag och andelen 25 %. I Rumänien som hade det största antalet företag i EU  3, 4  miljoner har endast 14 200 företag mer än 50 hektar, vilket avrundat blir 0 %.

Det totala antalet företag är 456 500 företag med en genomsnittlig areal jordbruksmark på litet mer än 60 hektar. Jordbruket sysselsätter 700 000 årsarbetstider och det totala produktionsvärdet var 72 miljoner euro år 2016. Det innebär att 17 % av det produktionsvärde som skapades inom jordbruket i EU skapades i Frankrike.

Arealen jordbruksmark var 28 miljoner hektar år 2016 varav 5 % odlas ekologisk. Arealen åkermark var runt 18 miljoner hektar varav knappt  10 miljoner hektar odlades med spannmål. Det fanns 19 miljoner nötkreatur vilket innebär att 20 % eller ett av fem nötkreatur mumsade sitt grovfoder i Frankrike år 2016.

fra

EU har också en typologi för jordbruksföretagen där de delas in efter storlek och efter Typologi Frankrikevilken driftsinriktning de har, t.ex. specialiserad växtodling eller specialiserade mjölkföretag. Typologin ger också en bild produktionsvärdet i form av standardiserade intäkter för de olika driftsinriktningarna. Bilden till höger visar att  företag specialiserade på trädgård, fruktträd, vin och oliver svarar för 27 % av värdet.  Ungefär 15 % av värdet skapas av företag specialiserade på spannmål, oljeväxter och proteingrödor och Nästan lika mycket 14 % skapas av specialiserade mjölkföretag. Nästan lika stor del av värdet som skapas av de specialiserade mjölkföretagen skapas av företag som kombinerade företag, t.ex. företag som har både kor och trädgårdsodling. Sammantaget skapas ungefär hälften av värdet i det Franska jordbruket av animalier och den andra hälften av vegetabilier.

Utvecklingen av det franska jordbruket

År 1999 skapade jordbrukarna i Frankrike 20 % av värdet av vegetabilierna och 18 % av värdet av animalierna inom EU. Båda andelarna har sjunkit 2-3 % under perioden fram till år 2017. Detsamma gäller faktorinkomsten som ska räcka till att ersätta allt arbete och allt kapital. Såväl slakt som leveranser av mjölk har varit oförändrade under perioden.

//Ann-Marie Karlsson

Frankrike

 

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Tema EU: Portugal… 1 miljon hektar åkermark odlades i Portugal år 2016

PT_cal

Det finns totalt 100 miljoner hektar åkermark i EU. Det motsvarar ungefär 7 % av åkermarken i hela världen. Jordbrukarna i de fyra EU-länder som har mest åkermark, Frankrike, Tyskland, Spanien och Polen odlar ungefär hälften av åkermarken inom EU. I Portugal är arealen jordbruksmark (åkermark+ betesmark) 3,6 miljoner hektar vilket innebär att endast runt 30 % av jordbruksmarken består av åkermark. Andelen i t.ex. Sverige är mycket högre.

Det finns ungefär fyra gånger så många jordbruksföretag i Portugal som det finns i Sverige knappt 260 000 stycken. Den genomsnittliga arealen jordbruksmark per företag är mindre än i Sverige endast 14 hektar per företag. 8 000 företag har mer än 50 hektar jordbruksmark per företag.

I Portugal var 30 % av driftsledarna kvinnor år 2016. Det är en andel som är dubbelt så hög som Sveriges andel som var 15 %. Endast 4 % av driftsledarna var yngre än 40 år.

Jordbruket sysselsätter 314 000 årsarbetskrafter, vilket alltså innebär att det genomsnittliga företaget sysselsätter mer än en person.

portugal sifa

EU har också en typologi för jordbruksföretagen där de delas in efter storlek och efter ptvilken driftsinriktning de har, t.ex. specialiserad växtodling eller specialiserade mjölkföretag. Typologin ger också en bild produktionsvärdet i form av standardiserade intäkter för de olika driftsinriktningarna. Bilden till höger visar att specialiserade mjölkföretag skapar 18 % av värdet samtidigt som företag specialiserade på trädgård, fruktträd, vin och oliver svarar för 29% av värdet. En inte riktigt lika stor del av värdet 12 % skapas av de specialiserade mjölkföretagen skapas av företag som kombinerade företag, t.ex. företag som har både kor och trädgårdsodling. Sammantaget är alltså mjölkproduktion och odling av trädgårdsväxter och permanenta grödor som fruktträd och vin viktiga i Portugal.

Utvecklingen av jordbruket i Portugal

Värdet av jordbruksproduktionen framförallt vegetabilieproduktionen har ökat något de senaste åren. Jämfört med andra EU- länder sjunker däremot Portugals andel av det produktionsvärde som skapas. Detsamma gäller andelen av faktorinkomsten. Jordbruket i Portugal tappar alltså något jämfört med jordbruket i andra länder inom EU. Både slakt och mjölkproduktion har varit stabil sedan 199.

//Ann-Marie Karlsson

portugal sif

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Tema EU: Spanien… Störst areal vinodlingar finns i Spanien

Spanien kal

EU har idag drygt 3 miljoner hektar vingårdar. Spanien är det största vinlandet. EU:s största vinregion finns också i Spanien: Castilla-la Mancha.  Det näst största landet är Frankrike, följt av Italien. Statistiken kommer från Eurostat och den undersökning över arealer vinodling som genomfördes år 2015.

EU-kommissionen har också information om marknaden för vin. För ett genomsnitt av perioden 2013 till 2017 så producerades 16,8 miljoner liter vin i EU. Det motsvarar 56 % av hela världens produktion. År 2017 fanns 44 % av hela världens odlingsareal inom EU som svarade för 75 % av all vinexport.

Spanien ett stort jordbruksland inom EU

Ungefär 10 % av jordbruksproduktionen inom EU finns i Spanien. Det gör att Spanien tillsammans med Tyskland, Frankrike och Italien hör till de största jordbruksländerna inom EU. År 2016 fanns det 945 tusen jordbruksföretag i Spanien. Arealen jordbruksmark var 23 miljoner hektar. Det innebär att den genomsnittliga storleken på ett jordbruksföretag var ungefär hälften av Sveriges 25 hektar per företag. Knappt 80 000 företag eller litet mindre än 10 % av företagen hade mer än 40 hektar jordbruksmark. En av tio driftsledare var yngre än 40 år och en av fyra driftsledare var en kvinna.

Det spanska jordbruket sysselsatte 800 000 årsarbetstider det vill säga knappt en årsarbetstid per företag.

Knappt hälften av jordbruksmarken bestod av åkermark 11 miljoner hektar. Merparten av åkermarken odlades med spannmål. Studerar jag andelen av djur i förhållande till andra länder inom EU så har Spanien färre nötkreatur 7 % av EU:s totala antal men fler grisar, får och framförallt getter. 22 % av getterna i EU finns i Spanien.

Spanien sif.jpg

EU har också en typologi för jordbruksföretagen där de delas in efter storlek och efter spanien utvavilken driftsinriktning de har, t.ex. specialiserad växtodling eller specialiserade mjölkföretag. Typologin ger också en bild produktionsvärdet i form av standardiserade intäkter för de olika driftsinriktningarna. Bilden till höger visar att specialiserade företag med trädgårdsodling, fruktträd och vinodling skapade 28 % av värdet. Företag specialiserade på växtodling med nästan hälften av värdet i det spanska jordbruket. På animaliesidan skapade specialiserade grisföretag ungefär 16 % av värdet.

Sammantaget är alltså  permanenta grödor som fruktträd och vin tillsammans med företag inriktade på grisproduktion viktiga i Slovenien.

Det spanska jordbrukets utveckling

Värdet av vegetabilieproduktionen var 30 miljarder euro och värdet av animalieproduktion runt 20 miljarder euro år 2017. Slakten av gris har ökat de senaste åren.

Värdet av produktionen har ökat sedan år 1999 men ligger jämna steg med övriga länder inom EU. Värdet av animalieproduktionen har motsvarat ungefär 10 % och värdet av vegetabilieproduktionen runt 12-13 % under hela perioden 1999-2013. Undantaget är möjligen en svacka runt 2011. 2013. Faktorinkomsten som ska räcka till att ersätta jordbrukarens egna kapital och egna arbete visar samma utveckling.

//Ann-Marie Karlsson

spanien utv

 

 

 

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

I Slovenien sysselsätter jordbruket 80 000 årsarbetstider. I Sverige är siffran 56 000

Slovenien

Resultaten från frågorna om sysselsättning i jordbruket är ställda på ett sådant sätt att det är möjligt att räkna fram årsarbetstider (årsverken). 2 personer som arbetar heltid räknas då som en heltid. Resultaten visar att Polen är det land där sysselsättning räknat på detta sätt är högst med 1 649 000 årsarbetstider följt av Rumänien med 1 588 000 årsarbetstider.

Det fanns något fler jordbruksföretag i Slovenien jämfört med Sverige 70 000 att jämföra med 63 000 företag i Sverige. Företagen i Slovenien är dock mindre med endast 7 hektar jordbruksmark per företag. Antalet företag med mer än 50 hektar var också litet endast 540 företag uppfyllde det kriteriet. Litet drygt en årsarbetstid arbetar i genomsnitt på företaget.

Av samtliga driftsledare var 9 % yngre än 40 år och 20 % av driftsledarna var kvinnor år 2016. Jordbruket i Slovenien skapade 0,3 % av värdet av jordbruket inom EU.

Det fanns 488 000 hektar jordbruksmark i Slovenien varav 175 000 hektar var åkermark.

slovenien sif

EU har också en typologi för jordbruksföretagen där de delas in efter storlek och efter teatavilken driftsinriktning de har, t.ex. specialiserad växtodling eller specialiserade mjölkföretag. Typologin ger också en bild produktionsvärdet i form av standardiserade intäkter för de olika driftsinriktningarna. Bilden till höger visar att specialiserade mjölkföretag skapar 28 % av värdet samtidigt som företag specialiserade på trädgård, fruktträd, vin och oliver svarar för 15 % av värdet. Nästan lika stor del av värdet som skapas av de specialiserade mjölkföretagen skapas av företag som kombinerade företag, t.ex. företag som har både kor och trädgårdsodling. Sammantaget är alltså mjölkproduktion och odling av trädgårdsväxter och permanenta grödor som fruktträd och vin viktiga i Slovenien.

Utvecklingen av jordbruket i Slovenien

Värdet av animalier har varit ungefär konstant sedan 1999 i Slovenien medan värdet av vegetabilier har ökat något även om det finns stora variationer mellan åren. Jämfört med EU:27 har Sloveniens andel av produktonsvärdet minskat för animalier från drygt 0,45 % till drygt 0,35 %.

Slakten av grisar ha minskat sedan Slovenien gick med i EU medan mjölkleveranserna har ökat något.

//Ann-Marie Karlsson

slovenien.jpg

 

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Tema EU: Polen… 1 av 5 jordbruksföretag i EU finns i Polen

Polen

7,7 % av alla grisar i EU fanns i Polen år 2016. Det motsvarar 11 miljoner grisar. Det gör att Polen kommer på sjätte plats i topplistan över länder med flest grisar i EU. Tyskland leder ligan följd av Spanien, Frankrike, Nederländerna och Danmark.

Det finns 1,4 miljoner jordbruksföretag i Polen. Det innebär att efter Rumänien är Polen det land där det finns flest jordbruksföretag inom EU. Den genomsnittliga storleken på jordbruksföretagen är liten endast 10 hektar jordbruksmark per företag. Det kan jämföras med de 48 hektar per företag som är genomsnittet i Sverige. Det finns dock 33 000 jordbruksföretag som har mer än 50 hektar åkermark att jämföra med bara 15 000 i Sverige.

20 % av de som leder företag i Polen (driftsledarna) är yngre än 40 år och knappt 30 % av driftsledarna är kvinnor.

Det finns 14 miljoner hektar jordbruksmark i Polen varav knappt 11 miljoner är åkermark. Den vanligaste grödan på åkermarken är spannmål. Drygt 7 miljoner hektar odlades med spannmål år 2016.

Jordbruket i Polen sysselsätter 1,6 miljoner årsarbetskrafter vilket innebär att det i genomsnitt finns litet drygt 1 heltidsperson per företag. Polen svarar för 18 % av årsarbetstiden inom EU men enbart 5,5 % av jordbrukets produktionsvärde.

Polenaa

Utvecklingen av jordbruket i Polen

I Polen är värdet av både animalieproduktionen och vegetabilieproduktionen ungefär lika stort. År 1999 var värdet runt 5 miljoner Euro och år 2017 var det 11- 12 miljoner euro.

Jämfört med EU:27 så har animalieproduktionen utvecklats bättre än vegetabilie-produktionen. År 1999 motsvarade värdet av animalierna 4 % av värdet i de länder som blev EU:27 och år 2017 var andelen nästan fördubblad 8 %. Under de senaste åren har framförallt mjölkproduktionen ökat. Värdet av vegetabilierna har ökat runt 1 procentenhet under samma period. Faktorinkomsten som ska täcka alla kostnader för arbete och kapital ökade rejält mellan 2003 och 2011 men har därefter stannat av och till och med minskat något.

//Ann-Marie Karlsson

Polenaaa

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Historiskt låg potatisskörd 2018

Vår officiella statistik visar att den svenska skörden av matpotatis beräknas till omkring 449 000 ton i år. Det är 15 % lägre än år 2017. Minskningen beror både på en dålig skörd år 2018 och på att arealen matpotatis minskar.

Arealen matpotatis 6,5 % lägre än i fjol

Arealen matpotatis,  uppgick år 2018 på riksnivå till 15 990 hektar. Det är en minskning med 1 100 hektar eller 6,4 % jämfört med föregående års slutliga statistik. Arealminskningen mätt i hektar var allra störst i Skåne och Västra Götalands län. I dessa län minskade arealen med 350 respektive 120 hektar.

I början av 1980-talet odlades uppemot 30 000 hektar matpotatis årligen. Fram till år 2006 minskade arealen med omkring 10 000 hektar. Åren 2006–2011 var odlingsarealen tämligen konstant och uppgick till omkring 20 000 hektar årligen. Efter 2011 har arealen fortsatt minska fram till och med 2015 då endast 16 650 hektar matpotatis odlades.

Hektarskörden av matpotatis är 9 % lägre än i fjol

Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis beräknas för år 2018 till 28 100 kilo per hektar, vilket är 2 740 kilo per hektar (9 %) mindre än föregående års slutliga skattade hektarskörd och 10 % lägre än genomsnittet för de fem närmast föregående åren. Orsaken till den lägre hektarskördenivån är främst sommarens värme och torka, men i viss utsträckning också att större arealer skördats som färskpotatis och att andelen ekologiskt odlad matpotatis ökat. När jämförelsen görs mot föregående år bör man också ta i beaktande att stora obärgade arealer 2017 sänkte det årets hektarskördenivå.

Totalskörden av matpotatis är 15% mindre än i fjol

Totalskörden av matpotatis beräknas för riket till 449 400 ton. Det är en minskning av skörden med 77 600 ton och 15 % mindre än 2017 års slutliga totalskörd. Jämfört med femårsgenomsnittet är det 92 000 ton (17 %) lägre. Fyra län dominerar odlingen av matpotatis: Skåne, Hallands, Västra Götalands och Östergötlands län. Tillsammans står de för 79 % av landets totala matpotatisskörd.

Historisk låg totalskörd av matpotatis

Årets totalskörd är lägre än rekordlåga skördar redovisade i modern tid som 2006, 2007 och 2015, men också jämfört med missväxtåren 1867 och 1899. Detsamma gäller arealen. Arealen matpotatis är den lägsta som redovisats sedan grödan introducerades i landet.

//Ann-Marie Karlsson

 

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Jordbrukets resultat det lägsta på minst 30 år

Torkan sätter tydliga spår i jordbrukets ekonomi 2018. Det visar den prognos över jordbrukets produktionsvärde och resultat (EAA-kalkylen)  som Jordbruksverket just publicerat inom ramen för den officiella statistiken.

Jordbrukets nettoförädlingsvärde, vilket motsvarar värdet av jordbrukssektorns produktion minus insatsvaror, tjänster och avskrivningar förväntas minska till 1 miljard kronor. Det är en minskning med nästan 7,2 miljarder kronor vilket motsvarar 88 %.

företags

Företagsinkomsten, som är den del av resultatet som är kvar för att ersätta kostnaderna för jordbrukarens egna arbete och egna kapital förväntas minska med 73 % till 2,4 miljarder kronor jämfört med 2017. I löpande priser är företagsinkomstens den lägsta som uppmätts sedan EAA-beräkningarna infördes år 1990.Värdet av den svenska jordbruksproduktionen förväntas minska med 4,6 miljarder eller 7 procent medan kostnaderna för insatsvaror, främst foder, och drivmedel ökar med 2,3 miljarder eller 5 procent. Skördarna av spannmål, oljeväxter och grovfoder har varit avsevärt mindre än normalt. Grovfoderbristen har orsakat problem för djurhållare och priserna för både grovfoder och spannmål har skjutit i höjden. Kronans värde har försvagats jämfört med år 2017 vilket bidragit till högre kostnader för till exempel drivmedel.

//Ann-Marie Karlsson

 

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Tema EU: Estland … 0,6 % av spannmålen inom EU odlas i Estland

Estland

Ungefär 0,6 % av EU:s spannmålsareal finns i Estland. Den största spannmålsarealen finns i Frankrike med nästa 10 miljoner hektar följt av Polen, Spanien och Tyskland. Litet mer än hälften (55 %) av EU:s åkermark odlas med spannmål. Polen är det land där andelen spannmål av den totala åkerarealen är högst 68 %. Rumänien, Litauen, Danmark och Irland är alla länder där mer än 60 % av åkermarken odlas med spannmål.

Tema EU: Estland

Det finns 16 700 jordbruksföretag i Estland. De är i genomsnitt litet större än i Sverige. Den genomsnittliga arealen jordbruksmark per företag är 60 hektar att jämföra med Sveriges 48 hektar. Det finns bara 2 600 företag som brukar mer än 50 hektar, men bland dem finns ett antal riktigt stora företag.

33 % av driftsledarna är kvinnor i Estland vilket t.ex. kan jämföras med Sveriges 15 %.  16 % av driftsledarna är yngre än 40 år. Antalet årsarbetstider som används i det estniska jordbruket är 19 800 stycken, vilket innebär att arbetstiden är litet drygt 1 årsverke per företag.

Estland har knappt 1 miljon hektar åkermark varav 18 % odlas ekologiskt. Det är bland den högsta andelen ekologisk odling inom EU.

Estlandsif.jpg

Utvecklingen av Estlands jordbruk

Värdet av jordbruksproduktionen har ökat i Estland mellan åren 1999 och 2017. Estland har fördubblat sin andel av värdet för vegetabilier och också ökat värdet av animalier. Mjölkproduktionen har t.ex. nästan fördubblats sedan år 2000. Det estniska jordbruket växer alltså mer än jordbruket i genomsnitt gör inom EU.

//Ann-Marie Karlsson

Estlandsifa

 

 

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Tema EU: Irland… Irland har ökat sin mjölkproduktion med 36 % sedan 2011

irland kal

Irland hör till de lände som ökade sin mjölkproduktion mest när mjölkkvoterna avskaffades. Det innebär att landet har ökat sin andel av den totala mjölkproduktionen inom EU från 4 % till 5 %. Tyskland följt av Frankrike, Storbritannien och Nederländerna är de 4 länder med högst mjölkproduktion inom EU. Sverige kommer på 12 plats med 2,8 miljoner ton. Sverige slår med knapp marginal Finlands 1,9 miljoner ton men producerar ungefär hälften så mycket mjölk som Danmark som producerar 5,5 miljoner ton. Siffrorna är från år 2017.

Tema EU Irland

Det finns litet drygt dubbelt så många företag i Irland som i Sverige 137 500 stycken. Arealen jordbruksmark är 4,8 miljoner hektar och arealen åkermark 458 000 hektar. Andelen arealer som inte plöjs är alltså stor i Irland., betydligt större än i Sverige. Jordbruket på Irland sysselsätter ungefär 160 000 årsarbetstider alltså litet drygt en årsarbetstid per företag.

Det irländska jordbruket skapar 7,8 miljoner euro i värde vilket motsvarar knappt 2 % av det totala värdet inom EU. Som man kan förvänta sig av den stora arealen betesmarker så är antalet betande djur stort i Irland. 5 miljoner får och 7 miljoner nötkreatur finns I Irland. Det innebär att 5 % av antalet får inom EU och 8 % av nötkreaturen finns på Irland.

irland sif

Jordbrukets utveckling i Irland

Värdet av animalier har ökat rejält i Irland de senaste åren, vilket innebär att Irland har ökat sin andel av det totala värdet av animalier inom EU från 3 % till 3,6 %. Det beror på att såväl mjölkleveranserna som slakten av speciellt gris har ökat de senaste åren. Värdet av vegetabilierna har varit konstant. Faktorinkomsten har också ökat i Irland. Det senaste åren. Jordbruket i Irland växer alltså mer än övriga EU-länder.

//Ann-Marie Karlsson

irland sifa

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Tema EU: Finland… I Finland brukar ett företag i genomsnitt 44 hektar åkermark

finland kal

I Finland är den genomsnittliga arealen åkermark per företag 44 hektar. I Sverige är arealen något större 48 %. Räknat i areal åkermark per företag är företagen störst i Tjeckien med 130 hektar per företag följt av Storbritannien med 88 hektar per företag och Danmark med 75 hektar per företag.

Det finns knappt 50 000 jordbruksföretag i Finland vilket motsvarar 0,5 % av samtliga jordbruksföretag inom EU. Det finska jordbruket sysselsätter 79 000 årsarbetstider vilket blir nästan en heltid per företag.

Företagen skapar 4,3 miljoner euro i produktionsvärde. Finland är det land där andelen subventioner till jordbruket är högst inom EU i förhållande till produktionsvärdet nämligen 1,9 miljoner euro.

Arealen jordbruksmark är 2,1 miljoner hektar varav nästan hela arealen är åkermark. 10 % av jordbruksmarken odlas ekologiskt vilket är litet mer än EU-genomsnittet men betydligt mindre än i Sverige där andelen är 19 %.

finland sif

Jordbrukets utveckling i Finland

Värdet av animalier motsvarar 2 miljarder euro medan värdet av vegetabilier var litet lägre år 2017 runt 1,4 miljarder euro. I förhållande till värdet av jordbruket i EU:27 så har Finlands andel minskat något de senaste åren. Detsamma gäller faktorinkomsten, det vill säga den del av resultatet som ska täcka kostnader för arbete och kapital. Slakten framförallt av grisar har minskat något de senaste åren med mjölkproduktionen ökat något.

//Ann-Marie Karlsson

finland sifr

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar