47 hektar jordbruksmark per företag i Finland

Vår finska motsvarighet har just publicerat statistik om antal jordbruksföretag, grödor och djur år 2017 i Finland. Resultaten visar

  • Enligt preliminära uppgifter fanns det 48 554 lantbruks- och trädgårdsföretag i Finland 2017. Antalet företag minskade med ca 1 000 från 2016.
  • Gårdarnas genomsnittliga disponibla jordbruksmark var 47 hektar.
  • Företagarnas medelålder på gårdar som ägs av privatpersoner var 53 år.
  • Cirka 86 procent av gårdarna var familjejordbruk och nio procent var lantbrukssammanslutningar, medan knappt tre procent av gårdarna sköttes av dödsbon och mindre än två procent av aktiebolag.
  • Ca nio procent av odlarna på privata gårdar var under 35 år gamla, och 27 procent av odlarna varöver 60 år gamla.
  • Nästan 70 procent av gårdarna har växtodling som produktionsinriktning medan 27 procent fokuserar på husdjursskötsel. De övriga gårdarna är blandgårdar utan en klar huvudsaklig produktionsinriktning

//Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Slakten av får och lamm den högsta på trettio år

Slakten av får och lamm var 5 260 ton år 2017. Det är den högsta slakten sedan mitten av 1980-talet början av 1990-talet då slakten några år också kröp över 5 000 ton.

slakt lamm

Totalt var slakten 5 020 ton år 2016 alltså 230 ton lägre än under år 2017. En studie av slakten månad för månad år 2017 jämfört med slakten för år 2016 visar att slakten var något högre i början av året under år 2017 jämfört med år 2016.

//Ann-Marie Karlsson

slakt lamma.jpg

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

323 440 mjölkkor och 3 524 mjölkföretag i december 2017

amdikor2.jpgSå här dags på året publicerar Jordbruksverket officiell statistik om antalet nötkreatur i Sverige i december.

Statistiken visar att antalet mjölkkor fortsätter att minska även om minskningstakten avtagit. Under det senaste året blev den en minskning med 0,8 %. Det innebär att antalet mjölkkor minskat från 326 122 mjölkkor i december 2016 till 323 440 mjölkkor i december 2017.  Sedan juni månad har antalet mjölkkor dock ökat något.

Antalet företag med mjölkkor har minskat med 215 stycken från 3 739 i december 2016 till 3 524 i december 2017.

Antalet am- och dikor ökar

Antalet kor för uppfödning av kalvar (am- och dikor) har fortsatt att öka och var i december 2017 ungefär 6 % fler än i december 2016. I december 2016 var antalet am- och dikor  187 620 att jämföra med de 198 896 kor som räknades i december 2017.

Antalet företag med am- och dikor har ökat med 55 stycken under året till 10 390 i december 2017.

Antalet kor är fler i juni än i december

Antalet mjölkkor är ungefär lika stort både i juni och december, medan det finns 4-6 % färre am- och dikor i december jämfört med juni.

//Ann-Marie Karlsson

kor.jpg

Publicerat i Husdjur | Märkt , | Lämna en kommentar

Tusen blogginlägg senare…

… så bloggade vi i förra veckan om heltidsjordbruket i Sverige. Det första blogginlägget år 2011 handlade om att en siffra säger mer än just tusen ord. Det andra handlade om antalet kor i Sverige och det tredje om att hela Sveriges åkermark motsvarar åkerarealen för de två största jordbruksföretagen i världen. Man kan se statistik över de mest klickade blogginläggen av de tusen vi skrivit. De är

Arrendepriser och mjölk intresserar alltså. Det finns ju också blogginlägg som nästan inte har några klick alls. Det var t.ex. inte många som ville börja 2016 med att se svaren på julens quizz.

//Ann-Marie Karlsson

vall

 

 

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

73 % av åkermarken finns vid heltidsjordbruk

åkermark

Du kan läsa mer om omfattningen av heltidsjordbruket i Sverige här.

//Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

280 tusen ton ekologisk spannmål från omställd areal skördades år 2016

ekoskördI den ekologiska statistik vi publicerar finns också uppgifter om den totala skörden av ekologiska grödor t.ex. spannmål. Vårt senaste statistiska meddelande med statistik från år 2016 finns här. Statistiken visar att totalt producerades 280 tusen ton spannmål som var certifierad för ekologisk försäljning år 2016.

Om man också räknar in skörden från areal under omställning och arealer som fått stöd för kretsloppsinriktad produktion, alltså skördarna från arealer som odlas med ekologiska metoder men där skörden inte är godkänd för för försäljning med ekologisk märkning så skulle skörden bli 335 tusen ton. Dessa kvantiteter redovisas inte i diagrammen.

Den ekologiska skörden godkänd för ekologisk märkning utgjorde 5,1 % av den totala produktionen av spannmål. Även om det finns variationer mellan år så kan man se att andelen har ökat från strax över 3 % åren 2008-2010.

År 2016 kom de största kvantiteterna ekologisk spannmål höstvete och havre. Tittar man bakåt under perioden så dominerar dock havre. Speltvete (dinkel) ingår i höstveteskörden, trots att även en del vårsådd dinkel odlas. Utifrån de kommentarer till skördeuppgifterna som lantbrukarna lämnar till SCB som producerar statistiken framgår det att ovanliga och mer lågavkastande sorter förekommer oftare inom den ekologiska odlingen än inom den konventionella. Det gäller förutom dinkel även till exempel borstvete, Ölandsvete, emmer, nakenhavre och nakenkorn. I råg ingår även midsommarråg.

ekoskörd

Odlingen av blandsäd är inte så stor, men det är för blandsäd som andelen ekologisk skörd var störst jämfört med den totala skörden år 2016. Drygt 30 % av den totala skörden var ekologisk. Andelen var lägst för höstvete och vårkorn med drygt 3 %. För spannmål totalt var ju procentsatsen år 2016 drygt 5 %. Det kan jämföras med vallskörden där 20 % av den vall som producerades var ekologisk.

//Ann-Marie Karlsson

ekoskördaa

Publicerat i Skörd | Märkt , | Lämna en kommentar

8 % av värdet av de livsmedel vi köper i butik är ekologiska

ekoprod

Bild | Posted on by | Lämna en kommentar

Molly det vanligaste namnet på en hund

hundarI januari varje år brukar Jordbruksverket och Svenska Kennel-klubben, SKK publicera nyheter från de register de för. Så också i år. När statistiken summeras kan man konstatera att labrador retriever utökat sitt försprång som den mest populära hundrasen. Molly är det populäraste hundnamnet, men Bella har seglat upp som det mest populära namnet bland de namn som registrerades under år 2017.

SCB brukar också i början av året publicera statistik över de namn som toppar listan på förra årets namngivna barn. Det är alltid roligt att försöka se hur de sammanfaller. I år visade det sig att det finns tre namn som är populära både för hundar och människor. Alice som är det frida-e1517500658458.jpgvanligaste namnet för en nyfödd flicka år 2017 är det sjätte vanligaste hundnamnet och Wilma som är det tionde vanligaste flicknamnet finns på tredje plats bland hundnamnen.

Hugo är det namn som sammanfaller bland namnen på nyfödda pojkar. Hugo finns på åttonde plats på båda listorna.

Frida som hunden på bilden heter kom inte med på lista över de 100 vanligaste hundnamnen. Det betyder att färre än tusen hundar heter Frida.

// Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Åkermarkens andel av landarealen är störst i Asien och minst i Oceanien

åkermarkens andela

I Europa är åkermarkens andel av landarealen 12 %. Det är något högre än i hela världen där den är 11 %. Oceanien och Afrika är de världsdelar där andelen åkermark av den totala landarealen är lägst 6 % respektive 8 %. Åkermark definieras som mark som plöjs. I den vidare definitionen jordbruksmark där såväl åkermark som annan mark  som betesmark också ingår så skiftar andelarna mellan världsdelarna. I Asien består mer än halva landarealen av jordbruksmark medan andelen är lägst i Europa med 21 %.

Statistiken hittar du i FAO:s statistikdatabas.

// Ann-Marie Karlsson

 

Publicerat i Arealer, Internationellt | Märkt | Lämna en kommentar

I november bestod 27 % av den totala slaktvikten av nötkött

I november 2017 var den totala slaktvikten av nöt, gris, får och lamm samt fjä-
derfä 47 300 ton. Störst del av den totala slaktvikten, 44 %, stod slakten av gris
för. Slakten av nöt och slakten av fjäderfä har ungefär lika stora andelar, medan
slakten av får och lamm utgjorde en betydligt mindre del av den totala slakten. Du kan läsa mer om animalieproduktion i vår officiella statistik. 

//Ann-Marie Karlsson

slaktvikt

Publicerat i Animalieproduktion | Lämna en kommentar