Slakt av kött, fläsk och fjäderfä storlek 1871 till 2015

Det finns statistik för slaktens storlek från slutet av 1800-talet även om siffrorna fram till åtminstone första världskriget endast är sammanställda i fem-årsintervall och får tolkas försiktigt. Övrig statistik finns i den historiska delen av vår statistikdatabas.

Långa tidsserier ger ofta nya insikter.

Diagrammet visar t.ex. att produktionen av fjäderfä var stabil runt 10-15 tusen ton fram till 1960-talet då den började öka. Numera är det till allra största delen kyckling vi äter men i siffrorna från 1927 kan man se att kyckling svarade för runt 1,8 tusen ton av de 10,2 tusen ton som var den totala produktionen. Istället var produktionen av gäss störst (2,5 tusen ton), följd av kalkoner (2,4 tusen ton) och höns (2,3 tusen ton)

koInom gruppen kött av häst, nöt, får och get har nötkött dominerat gruppen såväl 1928 med 90 % som år 2015 med 96 %. Produktionen av kött från häst, nöt, får och get har varit relativ stabil under hela perioden. Produktionen av griskött har med undantag av de senaste åren ökat. Ökningstakten var högst mellan början av 1940-talet och 1980-talet.

Lika mycket griskött som kycklingkött

Fram till 1920-talet producerade vi mer nötkött än både griskött och fjäderfäkött. Produktionen av kyckling har ökat de senaste 30 åren. Produktionen av kycklingskött ha ökat så mycket att den under år 2015 gick om griskött i storlek.

slakt

Som kuriosa kan nämnas att under större delen av perioden har griskött benämnts fläsk och inte ingått i kategorin kött.

//Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Animalieproduktion | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Historisk statistik om jordbruk.

namnlos1Funderar du ibland på hur mycket havre som odlades år 1944 eller hur många företag det fanns på 1920:talet?

I så fall finns svaren på SCB:s historiska sidor. Gå till SCB:s hemsida, välj hitta statistik och historisk statistik. Klicka därefter i västerkolumnen utvalda källor efter ämne och jordbruk.

//Ann-Marie

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Mjölkinvägning månad för månad januari 2014 till juli 2016

Jag hörde på nyheterna att svenska mjölkbönder har anmält att man kommer att minska mjollevsin mjölkproduktion under oktober till december år 2016. Anmälan innebär att man kommer att kunna få det av det stöd som EU införde under sommaren med syfte att minska mjölkproduktionen inom EU. Den officiella statistiken om mjölkinvägning sträcker sig såhär mjollevalångt fram till juli i år. Siffrorna kan alltså bli början till en tidsserier som visar hur produktionen utvecklas under de tre sista månaderna under år 2016.

I juli 2016 levererades 239 tusen ton mjölk till
mejerierna. Det är en minskning med 3 % jämfört med juli 2015 då 247 tusen ton levererades. Under januari till juli år 2016 levererades totalt 1 729 tusen ton mjölk att jämföra med de 1 751 tusen ton som levererades undermotsvarande månader år 2015.

//Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Allmänt, Animalieproduktion | Märkt , | Lämna en kommentar

Produktion, konsumtion och utrikeshandel av kyckling 1939-2015

Idag har jag gått till den historiska delen av vår databas och tittade på siffrorna för kycklingaproduktion, konsumtion, export och import av kyckling. Statistiken visar att produktionen av kyckling har ökat speciellt de senaste 30 åren.

Produktionen av kyckling är knappt 150 tusen ton år 2015. Siffran kan jämföras med produktionen av kött från nöt, gris och lamm som år 2015 var runt 370 tusen ton.

Konsumtionen av kyckling har dock ökat mer, vilket innebär att också importen har ökat. Före EU-inträdet var utrikeshandeln med fjäderfäkött försumbar.

//Ann-Marie

Publicerat i Animalieproduktion | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Bondens pris på mjölk i Sverige och EU

Vi har idag publicerat ett statistiskt meddelande om priser inom jordbruksområdet. priserna sträcker sig fram till juli och visar att priset på mjölk (faktiskt fetthalt var 2,75 i juli. En längre tidsserier över det svenska mjölkpriset finns här.

I Eurostats databas finns mjölkpriser dels som årliga faktiska priser i euro och dels som index. Indexutvecklingen finns per kvartal. Inom EU har de flesta medlemsländerna redovisat fram till kvartal 2.

Faktiska priser i några länder

Diagrammet nedan visar att mjölkpriserna år 2015 var högst i Italien och Finland jämfört med de länder som är med i jämförelsen. Mjölkpriset var år 2015 lägst i Belgien och på Irland.

mjolkpriseu

Utvecklingen av mjölkpriset med hjälp av index

Mjölkprisets utveckling kvartal för kvartal redovisas i diagrammet nedan. Indexets basår är år 2010 vilket innebär att 2010=100 och prisökning eller prisfall beräknas med utgångspunkt av priset på mjölk i landet år 2010. Priserna år 2010 var i: Finland (0,39), Italien (0,37), Sverige (0,36), Danmark (0,34), Nederländerna (0,34) Tyskland (0,31), Belgien (0,30), Irland (0,28), Storbritannien (0,28). Det innebär att den kurva som visar högst indextal inte behöver innebära högst pris utan endast högst prisökning jämfört med priset år 2010.

Diagrammet visar att i de länder jag jämför ökade priserna på mjölk mer i de länder jag jämför med än i Sverige år 2013. I de flesta länderna har också nedgången under 2014 och därefter varit större än i Sverige

//Ann-Marie Karlsson

mjolkpriseuw

 

Publicerat i Allmänt, Priser | Märkt , | Lämna en kommentar

Exporten av jordbruksvaror har minskat

Vår systerblogg här på Jordbruksverket Maten och marknaden har just publicerat ett intressant blogginlägg om export och import av jordbruksvaror. Det visar att om man exkluderar fisk så minskade exporten första halvåret 2016 jämfört med motsvarande period 2015.

//Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Mejerierna producerade 815 tusen ton mejerimjölk år 2015.

Varje månad publicerar vi ett statistiskt meddelande om animalieproduktionen i
mejeriproduktionSverige
. I det och i våra databaser finns statistik om produktion av kött, ägg och mjölk.

För mjölk finns förutom statistik över invägd mjölk också statistik över vad den mjölk som levereras till mejerierna det vill säga den invägda mjölken,  används till.

I diagrammet till höger visar jag hur stor produktionen av konsumtionsmjölk är. Konsumtionsmjölk är den mjölk vi köper i affären. Knappt 30 % av den mjölk som jordbrukarna producerar blir konsumtionsmjölk resten blir mjölkpulver, ost, smör, fil och andra produkter. År 2015 var produktionen av mejerimjölk 815 tusen ton. År 1995 var den 1058 tusen ton. Siffran kan jämföras med konsumtionen av mjölk som vi t.ex. bloggat om här.

//Ann-Marie Karlsson

 

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Det finns 28 miljoner kameler i världen

Såhär vid fikat på fredag eftermiddagen började vi prata om hur många kameler det finns i kamelervärlden. FAO har svaret på sina statistiksidor. År 2014 fanns det 28 miljoner kameler i världen. De flesta fanns i Afrika. I Europa, Amerika och Oceanien var antalet kameler år 2014 försumbart inte ens en promille.

Antalet kameler har mer än fördubblats under de senaste 55 åren.   År 1961 var antalet 13 miljoner. Det är framförallt i Afrika som ökningen skett.

Siffran kan jämföras med antalet nötkreatur och bufflar som de senaste åren varit runt 1800 miljoner djur.

//Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Allmänt, Fascinerande fakta, Internationellt | Märkt , , | Lämna en kommentar

Värdet av den ekologiska försäljningen ökar

Statistik från SCB visar att värdet av den ekologiska försäljningen av livsmedel ökar. Det gäller också den andel av försäljningen som består av ekologiska produkter. Mellan åren 2013 och 2014 har andelen frukt ökat från 7 till 13 % och andelen fisk från 9,5 till drygt 13 ekoförsa.jpg% till. Varugrupper där andelen av den ekologiska försäljningen var lägre år 2014 var kött, sötsaker och glass samt mineralvatten, läsk och juice med runt 2 %. Av all försäljning av livsmedel och alkoholfria drycker i Sverige stod ekologiska varor för 6 % av försäljningen år 2014. Det är en ökning från år 2013 då andelen var 4,7 %.

SCB diskuterar i en artikel  på sin webbsida att ”I viss mån kan minskad eller ökad försäljning av ekologiska varor bero på att utbudet av ekologiska varor i handeln har ändrats, alternativt att konsumenter efterfrågar mer eller mindre ekologiska produkter. I livsmedelsstatistiken går det att se ett mönster mellan försäljningen och tillgången på ekologiska produkter i handeln.” I artikeln har SCB för år 2013 specialredovisat ett antal varor där andelen av det ekologiska försäljningsvärdet är hög. Det är  t.ex. bananer där andelen var 25 % och ägg där andelen var 22 %.

ekofors

Statistiken baseras huvudsakligen på butikernas kassaregisterdata. Ekologiska produkter innefatar också MSC-märkta produkter. Andelen av försäljningsvärdet har beräknats genom att värdet av den ekologiska försäljningen har dividerats med värdet från det totala försäljningen av produkten. Eftersom ekologiska livsmedel vanligen har ett högre pris än konventionellt framställda livsmedel så säger försäljningsvärdet inte så mycket om mängden livsmedel vi köper. Det diagrammet däremot visar är att av de pengar vi i genomsnitt köpte t.ex. frukt för i detaljhandeln år 2014 så spenderade vi runt 13 % på att köpa ekologiskt odlad frukt och resterande 87 % använde vi till att köpa frukt som inte var ekologiskt odlad.

// Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Allmänt, Konsumtion | Märkt , | 2 kommentarer

Minskad produktion av regnbåge bland vattenbruksföretagen

År 2015 producerades inom svenskt vattenbruk 9 117 ton matfisk i slaktad vikt, vilket motsvarar 10 752 ton i beräknad hel färskvikt. Detta är 4 % lägre än 2014 och 14 % lägre än produktionen toppåret 2012. Den slaktade fisken bestod till 83 % av regnbåge. Vidare producerades bl.a. 1 675 ton röding och 1 525 ton musslor. Det sammanlagda värdet av all produktion för konsumtion har beräknats till 345 miljoner kronor. Motsvarande värde för år 2014 var 370 miljoner kronor.

matfisk

Produktionen av sättfisk och sättkräftor skattas till 1 073 ton. Det är en minskning med 5 % jämfört med 2014. Även här är regnbåge den dominerande arten. Värdet av produktion för utsättning beräknas till 79 miljoner kronor.

Du kan läsa mer om Vattenbruk år 2015 här.

//Ann-Marie Karlsson

 

Publicerat i Allmänt | Märkt , | Lämna en kommentar