Värdet av animalieproduktionen ökade med en miljard mellan åren 2019 och 2020

I förra veckan publicerade vi den ekonomiska kalkylen för jordbrukssektorn år 2020. Vegetabilie- och animalieproduktionen står för ungefär lika stor andel av det totala produktionsvärdet i jordbruket. Skillnaden mellan produktionen till baspris och produktionen till producentpris utgörs av stöd och ersättningar. I genomsnitt har dessa uppgått till drygt 10 miljarder kronor per år under perioden 2010‑2020. Det motsvarar mellan 14 och 16 % av jordbrukssektorns produktionsvärde (inklusive stöd och ersättningar) under samma period.

Diagram över jordbrukets produktions värde från animalier och vegetabilier med och utan stöd
Värdet av jordbrukssektorns produktion 2010-2020

Vegetabilieproduktionen år 2020

Värdet av vegetabilieproduktionen ökade marginellt mellan åren 2019 och 2020. Värdet består av den kvantitet som produceras multiplicerat med ett genomsnittspris. För spannmål till exempel minskade skörden med 3 % medan priset steg med 11 % vilket tillsammans innebar att värdet ökade med 7 % till 8,8 miljarder. Det totala värdet för vegetabilier var 30,3 miljarder år 2020.

Den största enskilda posten under vegetabilieproduktion är foderväxter. De består av ensilage, hö, halm och fodermajs. Värdet för dessa var 10,5 miljarder 2020 en liten minskning jämfört med år 2019.

Det totala produktionsvärdet för köks- och plantskoleväxter uppgick till 5,6 miljarder kronor 2020, en ökning om 4 % eller 0,2 miljarder jämfört med 2019. Värdet av fruktproduktionen ökade med 0,6 miljarder eller 82 % jämfört med 2019. Den huvudsakliga förklaringen till den stora ökningen av detta produktionsvärde var en gynnsam skörd av äpple och jordgubbar i kombination med avsevärt högre avräkningspris för dessa grödor.

Animalieproduktionen år 2020

Produktionsvärdet av animalier till löpande baspriser ökade år 2020 med ungefär 1 miljard kronor jämfört med år 2019. En stor del av förändringen förklaras av en ökning i produktionsvärdet för grisar. Den största värdeminskningen förekom i produktionen av ägg. Totalt uppgick värdet av animalieproduktionen till producentpris det vill säga utan stöd räknas in år 2020 till 27 miljarder kronor.

Slakten av grisar ökade med knappt 3 % år 2020. Samtidigt ökade de genomsnittliga priserna med cirka 12 %, vilket resulterade i att produktionsvärdet för gris ökade med 0,5 miljarder, eller 12 %. Det totala produktionsvärdet för grisar uppgick till 4,9 miljarder kronor 2020. Produktionsvärdet av fjäderfä var i det närmaste oförändrat 2020 jämfört med 2019, drygt 2,2 miljarder kronor.

Invägningen av mjölk ökade med knappt 3 % samtidigt som avräkningspriserna i stort sett var oförändrade under 2020 jämfört med 2019. Totalt ökade värdet av mjölkproduktionen med 0,3 miljarder kronor, eller 3 %, och uppgick till 10,7 miljarder kronor 2020.

Stöd och ersättningar 2020

Mellan 2018 och 2019 ökade totalsumman av stöden med 0,9 miljarder kronor och uppgick totalt till 12,1 miljarder kronor. Orsaken till ökningen var främst den andra utbetalningen av krisstödet för torkan 2018 men även en viss valutakurseffekt. Kronans försvagning gentemot euron bidrog till att stödnivån i kronor ökade i de av stöden som har en varierande växelkurs. Under 2020 betalades inget krisstöd ut, och stöden återgick till en summa om 10,8 miljarder kronor. Mellan 2019 och 2020 förstärktes också kronan något vilket ledde till en liten minskning av de kvarvarande stöden räknat i kronor.

Produktstöd betalas ut för produktion av exempelvis djur eller för en viss odling, medan produktionsstöd ges oavsett vad som produceras eller som ersättning för kostnader som uppstår för de åtgärder som ersättningen omfattar. Investeringsstöd och startstöd räknas i EAA in under kapitaltransfereringar.

I produktstöden ingår nötkreatursstödet och de nationella stöden. Nötkreaturstödet tillkom 2015 i samband med den senaste jordbruksreformen och har tillsammans med de nationella stöden sedan dess uppgått till mellan 1,2-1,3 miljarder kronor. Under samma period har produktionsstöden såsom gårdsstödet, förgröningsstödet, kompensationsbidraget och miljöersättningarna sammantaget uppgått till mellan 8,4 och 10,8 miljarder kronor.

Med anledning av den torra och varma växtodlingssäsongen 2018, med mycket låga skördar som följd, betalades ett krisstöd ut åren 2018 och 2019. År 2020 fanns inte detta stöd kvar vilket var den främsta anledningen till att posten övriga produktionssubventioner minskade i värde mellan åren 2019 och 2020. Minskningen motsvarade knappt 1,3 miljarder kronor, eller 12 %. Totalt uppgick posten övriga produktionssubventioner till 9,5 miljarder kronor år 2020.

Kostnader i jordbruket

Kostnaderna för insatsmedel där också egenproducerat foder ingår minskade med 0,9 miljarder kronor mellan åren 2019 och 2020.

År 2020 utgjorde djurfoder 30 % av kostnaderna för insatsmedel. Det var något mindre än 2019, men trots att kostnaderna för djurfoder sjönk med 0,8 miljarder, till knappt 14,1 miljarder kronor, låg de kvar på en relativt hög nivå jämfört med åren före 2018. Egenproducerat foder, det vill säga det foder som produceras och används inom samma företag, ingår i den totala foderkostnaden och uppgick till drygt 6,1 miljarder kronor år 2020.

Jordbrukets resultat

Företagsinkomsten, är det resultatmått visar hur mycket som blir över för till att täcka kostnader för eget arbete och eget kapital. Företagsinkomst blev knappt 7,4 miljarder kronor år 2020. Det är en minskning med knappt 0,4 miljarder eller knappt 5 % jämfört med 2019. Jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren var företagsinkomsten i det närmaste oförändrad 2020. Om vi bortser från det torra och varma året 2018, var företagsinkomsten 2020 lägre än genomsnittet för åren 2014‑2017 och 2019.

// Ulf Svensson

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Detta inlägg publicerades i Allmänt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s