36 % av intäkterna vid specialiserade fårföretag kommer från stöd och ersättningar

dekorbild

I veckan gav vi ut en fantastiskt spännande statistikrapport där vi har fördelat värdena i sektorkalkylen för jordbruk på varje enskild gröda och varje enskilt djur vid jordbruksföretagen. Det innebär att vi sedan kan aggregera värdena och se hur intäkterna fördelar sig mellan till exempel olika driftsgrenar. Vi har dessutom sambearbetat stöden till jordbruket med de enskilda företagen, så också stöden går att studera.

25 % av produktionsvärdet i jordbruket skapas av specialiserade mjölkföretag

För hela riket var värdet av de jordbruksvaror som producerades knappt 57,9 miljarder kronor 2020. De 2 600 jordbruksföretag som är specialiserade på mjölkkor skapade runt 25 % eller knappt 14,7 miljarder kronor av detta värde.

  • Företag specialiserade på mjölkkor skapade knappt 14,7 miljarder kronor av de producerade jordbruksvarornas värde år 2020. Värdet som producerades på mjölkföretagen 2020 omfattar 3,2 miljarder kronor vegetabilier, 1,9 miljarder kronor djur (slaktintäkter) och 9,6 miljarder kronor animaliska produkter (mjölk). Sammantaget skapades en fjärdedel av värdet från produktion av jordbruksvaror av de cirka 2 600 företag som finns i denna grupp. År 2016 producerade cirka 3 300 mjölkföretag ungefär lika stor andel av produktionsvärdet.
  • Driftsinriktningen Jordbruksväxter svarar för 11,3 miljarder kronor. Intäkterna kommer främst från vegetabilier, där spannmål svarade för 5,2 miljarder, och fodergrödor inklusive halm för 3,1 miljarder kronor.
  • Specialiserade trädgårdsföretag skapar ett värde av 5,6 miljarder kronor.
  • Driftsinriktningarna Köttdjur och Grisar skapar 5,0 respektive 4,2 miljarder kronor av det totala produktionsvärdet.
  • För grupperna Köttdjur och Får är värdet av vegetabilieproduktionen (främst produktion av eget foder) nästan lika stor som värdet av djur. För grisföretag däremot kommer nästan hela intäkten från djur.
  • I Övrig skötsel av lantbruksdjur ingår bland annat fjäderfäföretag. Värdet kommer här främst från slakt av kycklingar och värdet av animaliska produkter består främst av ägg.
Jordbrukets produktion av varor efter driftsinriktning år 2020, miljoner kr

Störst stödbelopp till företag specialiserade på mjölkproduktion

Av de knappt 59 000 företagen i LBR som är underlag för denna rapport fick cirka 54 000 jordbrukarstöd, beroende på att inte alla företag i LBR söker eller är berättigade stöd.

De största stödbeloppen går till de företag som är specialiserade inom mjölkproduktion, nötkött eller jordbruksväxter. De största stöden är arealbaserade vilket leder till att växtodlingen (inriktningen jordbruksväxter) som främst producerar råvaror på mark får störst del av stöden, framförallt gårdsstöd och förgröningsstöd.

Mjölk- och köttföretagen har en annan sammansättning av stöd med mindre andel gårds- och förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare. Företagen som är specialiserade på jordbruksväxter och trädgård har en liten andel andra stöd utöver gårdsstöd och förgröningsstöd.

Grisföretagen får förhållandevis lite stöd och en stor andel av dessa utgörs av djurvälfärdsersättningen. Småbruken har nästan bara uteslutande sökt gårdsstöd och miljöersättningar och har en liten andel kompensationsstöd.

Stöd till jordbruket i form av produktstöd och produktionsstöd år 2020 exklusive epizootiersättningar, miljoner kr

För småbruk och specialiserad fårskötsel är stöd och ersättningar viktiga för företagets intäkter

Stödens andel är störst för Småbruk där 46 % av summan av värdet av jordbruksvaror och stöd utgörs av stöd. Motsvarande andel för driftsinriktningen Får är 36 % och för Köttdjur 31 %.

Driftsinriktningen Trädgård är den driftsinriktning där andelen är lägst. Andra driftsinriktningar med en låg andel stöd är Svin och Övrig husdjursskötsel där fjäderfäföretag dominerar.

Du hittar siffrorna bakom diagrammen här. Du kan läsa mer om stöden här.

// Ann-Marie Karlsson

Produktionsvärde och stöd till jordbruket miljoner kr och procent

Vad är jordbruksföretagens driftsinriktning?

Värdet av jordbrukets produktion av varor kan också fördelas efter jordbruksföretagens driftsinriktning. Indelningen följer den svenska typologins som finns förklarad i statisitkrapporten ”Jordbruksföretagens driftsinriktning 2020, svensk typologi”. Typologin bygger på standardiserad arbetstid. Enkelt uttryckt innebär indelningen att ett företag med en standardiserad arbetstid om mindre än 400 timmar klassificeras som småbruk. För att ett företag ska hamna i en driftsinriktning som Köttdjur, Mjölkkor, Svin, Får, Trädgårdsväxter och Jordbruksväxter krävs att minst 2/3 av den standardiserade arbetstiden kommer från den aktuella driftsinriktningen.

Vilka värden är det vi fördelar?

De värden vi fördelar är de som ingår i EAA, dvs. jordbrukets del av BNP. Normalt redovisas vi bara dessa värden för hela riket men för någon vecka sedan publicerade vi en fördelning efter län, driftsinriktning och storleksgrupp åker för år 2020. Du kan läsa mera om hur vi gjort här. Fördelningen har gjorts som en modellberäkning som tar hänsyn till att hektarskördarna varierar mellan olika län.I värdet till producentpris ingår inga stöd. För att också redovisa stödens storlek har vi sambearbetat de stödregister som förs vid Jordbruksverket med Lantbruksregistret. Produktstöd är stöd som ingår i baspriset i EAA och alltså består av stöd som betalas ut per djur eller per kilo mjölk. Produktionsstöd är stöd som betalas ut oberoende av vad som produceras som gårdsstöd eller har specifika syften t.ex. att minska jordbrukets belastning på miljön.

Värdet av samtliga varor som produceras på företaget räknas in i jordbrukets produktion av jordbruksvaror. Det innebär att för t.ex. ett specialiserat mjölkföretag ingår också värdet för producerat foder som vall oavsett om vallen säljs eller används som foder på den egna gården. Det finns ett antal poster som inte är med i beräkningen eftersom de inte är möjliga att fördela per jordbruksföretag. Anledningen är att verksamheterna inte knutna till jordbruksföretag i Lantbruksregistret. De värden som är ofördelade är de som kommer från hästuppfödning, rennäring och hunduppfödning samt försäljning av honung och minkskinn).

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Detta inlägg publicerades i Allmänt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s