Jordbruksföretagarna är äldre nu än på slutet av 1990-talet

Jordbruksföretagarna blir äldre. Vi har tagit fram en jämförelse av jordbruksföretagarnas ålder åren 1999 och 2016. Diagrammet visar att antalet jordbrukare minskar i de yngre åldersgrupperna. Den enda grupp där antalet har ökat är i gruppen av jordbrukare som är 65 år eller äldre.

Det totala antalet företagare har också minskat under perioden. Det innebär att när jag jämför andelen företagare i olika åldersgrupper så var 26 % av jordbrukarna yngre än 50 år år 2016. Motsvarande andel år 1999 var 39 %. Andelen jordbruksföretagare som var 65 år eller äldre har ökat från 21 % till 33 % mellan åren 1999 och 2016.

Det bör noteras att juridiska personer inte har en företagare utan enbart en driftsledare så dessa finns inte med i sammanställningen. Jag gjorde dock en egen bearbetning av driftsledarna och kunde se att resultaten inte ändrades nämnvärt om jag tagit med dessa också.

jordbruksföretagare

Men de största företagen då?

Den första frågan jag funderar vidare på när jag såg statistiken ovan är hur det ser ut bland de största företagen. Hur ser åldersfördelning ut i denna grupp? Jag skrev i ett tidigare blogginlägg att företagen i den högsta storleksgrupp som EU delat in företagen Namnlösai (de med en standardiserad intäkt som är högre än 500 000 euro) står för nästan hälften av det värde som produceras i jordbruket i Sverige.

Diagrammet till höger visar åldersfördelningen för de drygt 1 200 enskilda näringsidkare som finns i denna grupp år 2016.

Diagrammet visar att företagarna i denna grupp var i genomsnitt är yngre. Om jag också tagit med driftsledarna också i denna grupp hade jag fått ungefär samma bild.

//Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Företag och företagare | Märkt | Lämna en kommentar

2 av 10 företag med nötkreatur har endast ungdjur och inga kor

nötkreaturJag har gjort ett litet snabbt nedslag i vårt statistiska meddelande om lantbrukets djur.

I tabell 2 i meddelandet kan jag se att 18 % eller 2 300 företagen med nötkreatur inte har några kor utan enbart har ungdjur vid företaget.

År 2019 var andelen företag med mjölkkor 26 % och antalet företag med köttkor 56 %.

//Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Förädlingsgraden för specialiserade mjölkföretag är högre i Danmark än i Sverige och Finland

Förädlingsgraden är kvoten mellan bruttoförädlingsvärdet och produktionsvärdet. Bruttoförädlingsvärdet i sin tur är produktionsvärdet minus kostnaden för  insatsvaror och tjänster. Förädlingsgraden motsvarar alltså hur stor andel av produktionsvärdet som finns kvar när de löpande kostnaderna är betalda. Denna andel är det som blir över för att ersätta arbete, investeringar, eventuella arrendekostnader och kapital.

I november tittade vi på förädlingsvärdet i hela jordbruket och i det här blogginlägget koncentrerar jag mig på specialiserade mjölkföretag. Källan är en jordbruksekonomisk undersökning som genomförs av samtliga medlemsländer inom EU nämligen (FADN).

Förädlingsgrad FADNUppgifterna från FADN visar att förädlingsgraden i Finland är 27 %, I Sverige 30 % och i Danmark 34 % år 2017.

I Irland som ökat sin mjölkproduktion de senaste åren är förädlingsgraden högre 48 %. I Tyskland är den 41 % och i Nederländerna 35 %. Av materialet kan man också jämföra förädlingsgraden för olika storleksgrupper av specialiserade mjölkföretag. Förädlingsgraden är något högre för de mindre företagen jämfört med de större företagen.

Förädlingsgraden för mjölkföretagen går att jämföra med förädlingsgraden för hela i jordbruket från sektorkalkylen. En sådan jämförelse visar att för Danmark och Finland var förädlingraden 6 respektive 8 procentenheter högre för de specialiserade mjölkföretagen medan motsvarande siffra för Sverige var 2 procentenheter.

För de nordiska länderna har jag också valt att titta på utvecklingen för specialiserade mjölkföretag under perioden 2004-2017. Jämförelsen visar att förädlingsgraden sjunkit i Finland till en nivå närmare den som Danmark och Sverige har år 2017. Det låga mjölkpriset år 2009  avspeglas i måttet genom en låg förädlingsgrad detta år. Det finns inte uppgifter för år 2018 ännu, men när dessa publiceras blir det spännande att studera hur torkan påverkat förädlingsgraden.

//Ann-Marie Karlsson

Förädlingsgrad FADNa

 

Publicerat i Ekonomi, Internationellt | Märkt , | Lämna en kommentar

1 av 3 får lämnar EU

Det börjar närma sig. Snart lämnar det Förenade kungariket det vill säga Storbritannien och Nordirland EU. Den senaste stora strukturundersökningen genomfördes inom EU år 2016. Därför hämtar jag resultaten från den från Eurostats databas för att se att:

 • Knappt 2 % av jordbruksföretagen lämnar EU. År 2016 fanns det fanns 185 000 företag i Storbritannien och de brukade i genomsnitt 88 hektar. 89 % av marken brukades för övrigt vid de 52 600 företag som hade mer än 50 hektar.
 • 9 % av EU:s jordbruksmark lämnar unionen. Det motsvarar 16 miljoner hektar. Endast 2 % brukades med ekologiska produktionsmetoder. Av jordbruksmarken i Storbritannien var år 2016 5 miljoner hektar åkermark, varav ungefär hälften odlades med spannmål.
 • I Storbritannien var 15 % av driftledarna var kvinnor år 2016. 5 % av driftsledarna var yngre än 40 år. Även om dessa andelar var lägre i Storbritannien än genomsnittet så påverkar det endast marginellt motsvarande andelar i EU:27

1 av 3.png

 • 35% av fåren inom EU fanns i Storbritannien år 2016. Det motsvarar 33 miljoner får och innebär alltså att 1 av 3 får lämnar EU.
 • 11 % av alla nötkreatur lämnar EU när Storbritannien lämnar unionen.
 • 3 % av de sysselsatta inom jordbruket och 7 % av EU:s produktionsvärde lämnar EU. Jordbruket i Storbritannien sysselsatte nämligen 286 000 årsarbetstider och skapade 31 miljarder i produktionsvärde.
 • 7 % av EU:s jordbrukssubventioner betalades ut till Storbritannien år 2016. Det motsvarade 3 986 miljoner euro.
 • 75 % av jordbruksföretagen i Storbritannien har djur. Det är bara i Irland, Slovenien, Luxemburg och Rumänien som andelen är större.

//Ann-Marie Karlsson

eu27

Publicerat i Internationellt | Märkt , | Lämna en kommentar

Arealen jordbruksmark per företag störst i Gotland

åkermark per företagAv diagrammet ovan kan man se att i genomsnitt brukar ett jordbruksföretag i Sverige 45 hektar åkermark. Liksom 2018 så brukar företagen i Gotlands län i genomsnitt flest hektar i genomsnitt (67 hektar) medan företagen i Kronobergs län har i genomsnitt minst hektar (22 hektar).

Karta nedan visar att genomsnittet av antal hektar åkermark per jordbruksföretag skiljer sig åt i landet på kommunnivå. I tre kommuner brukar företagen i snitt mer än 100 hektar åkermark. Det är i Salem och Upplands-Bro i Stockholms län och i Vadstena i Östergötlands län. Totalt finns det 32 kommuner i Sverige där företagen i genomsnitt brukar mer än 65 hektar åkermark. Det är samma antal som för 2018. I Skåne län återfinns 9 av dessa kommuner och i Västra Götalands län finns 4 kommuner.

Beräkningarna är baserade endast på företag som har åkermark.

//Ann-Marie Karlsson

karta

Publicerat i Arealer | Märkt , | Lämna en kommentar

Flest kor och minst suggor år 2019

ekogris.jpgVilka moderdjur har vi flest av i Sverige. Kor, suggor eller tackor? Svaret finns i vår statistik om Lantbrukets djur som visar att i juni 2019 fanns det:

 • 516 000 kor i Sverige varav 306 000 kor var mjölkkor och resterande 210 000 kor var kor för uppfödning av kalvar.
 • 280 000 tackor och baggar.
 • 128 000 suggor.

För får finns, som ni kan se ,inte tackor och baggar särredovisade i vår statistik för år 2019. Antalet baggar är dock normalt inte mer än en bagge för 25 tackor så vi kan vara lugna att antalet tackor behåller andraplatsen.

Och hur ser det ut i den ekologiska produktionen?

köttkorJo korna behåller förstaplatsen också här. Dessutom är andelen ekologiska kor störst. Av vår statistik om ekologisk djurhållning om antalet ekologiskt uppfödda djur i juni 2018 kan vi se att det finns:

 • 134 000 ekologisk kor. Av dem var 59 000 mjölkkor och 75 000 var kor för uppfödning av kalvar. Det är 25 % av samtliga kor i Sverige.
 • 63 000 tackar och baggar. Det är 21 % av samtliga tackor och baggar i Sverige.
 • 3 500 suggor. Det är 3 % av samtliga suggor i Sverige.

//Ann-Marie Karlsson

bild får

 

Publicerat i Husdjur | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Mindre än 1 procent av jordbruksföretagen inom EU skapar 38 % av produktionsvärdet

EU storlekaEU klassificerar jordbruksföretag med hjälp av standardiserade intäkter för de grödor och djur som finns vid företagen. Summan av de standardiserade intäkterna för ett företag motsvarar ungefär det totala produktionsvärdet för företagen. Stöd räknas inte med. De standardiserade intäkterna per djur och per hektar av olika grödor beräknas som ett genomsnitt för fem år. För strukturundersökningen 2016 som redovisas här är produktionsvärdet beräknat på ett genomsnitt av åren 2011-2015.

I diagrammet till vänster visar jag hur stor del av de standardiserade intäkterna, det vill säga produktionsvärdet, som skapas av företag i den största gruppen som EU redovisar. Den består av de företag som har ett produktionsvärde som är 500 000 euro eller högre. Det innebär alltså ett produktionsvärde på ungefär 5 miljoner svenska kronor.

Diagrammet visar tydligt skillnader i andelen stora företag i Danmark, Sverige och Finland. I Danmark skapas 79 % av produktionsvärdet av företagen i denna storleksgrupp, i Sverige är andelen 46 % och i Finland 25 %. I genomsnitt inom EU så är andelen 38 %.

Inom EU finns 116 000 företag i storleksgruppen 500 000 euro eller större. De motsvarar mindre än 1 % av samtliga företag och står för 38 % av produktionsvärdet inom EU. För de 4 miljoner minsta företagen är förhållandet det motsatta. De motsvarar knappt 40 % av företagen men skapar mindre än 1 % av produktionsvärdet.

eu-storleks.jpg

Andelen riktigt små företag är mindre i Sverige, vilket innebär att de 4 340 minsta företagen eller ungefär 8 % av det totala antalet företag står för knappt 1 % av produktionsvärdet.

Ungefär 3 % av företagen eller 2 220 stycken finns i den största gruppen och de skapar 46 % av det svenska produktionsvärdet.

//Ann-Marie Karlsson

SE storleks.jpg

 

Publicerat i Internationellt | Märkt , | Lämna en kommentar